Privacy policy

INLEIDING

Dit privacy- en cookiebeleid is van toepassing op alle producten en diensten van hoezitdat.be, Febiac vzw en Renta vzw.

Bij uw gebruik van onze producten en diensten kunnen wij, Febiac vzw en Renta vzw, uitgever van hoezitdat.be informatie, waaronder persoonsgegevens, van en over u verzamelen. Denk daarbij o.a. aan gegevens die u ons verstrekt bij het registreren op onze website hoezitdat.be of bij het inschrijven op onze nieuwsbrief.

We doen dit om aan de hand van de inzichten die we daaruit verkrijgen onze producten en diensten steeds beter te maken, o.a. door deze beter op uw behoeften af te stemmen.

U leest hier o.a. hoe wij omgaan met u betreffende informatie, hoe en welke informatie wij (kunnen) verzamelen en voor welke doeleinden we die (kunnen) gebruiken. Daarnaast leest u in dit document informatie over hoe u inzage in uw gegevens kunt krijgen, hoe u uw gegevens kunt (laten) wijzigen of verwijderen, en wie de (mogelijke) ontvangers van deze gegevens zijn.

VERWERKING DOOR FEBIAC EN RENTA

Dit privacy- en cookiebeleid is van toepassing op de verwerking van gegevens door Febiac VZW en Renta VZW (hierna: “Febiac en Renta”) en door haar dochtervennootschappen. De verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens zijn Febiac en Renta.

Uitgebreide gegevens van Febiac en Renta waardoor uw persoonsgegevens verwerkt kunnen worden:

 • Febiac VZW:
  • Febiac vzw, met maatschappelijke zetel te Woluwedal 46 bus 6, 1200 Brussel en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer BE 0407.693.572;
 • Renta VZW:
  • Renta vzw, met maatschappelijke zetel te Leuvensesteenweg 369, 1932 Zaventem en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer BE 0894.874.587;

CONTACT

Met dit privacy- en cookiebeleid willen we u duidelijkheid geven over de manier waarop wij omgaan met uw gegevens. Indien u vragen hebt over dit document of de verwerking van gegevens door Febiac en Renta, of wanneer u uw rechten als betrokkene wilt uitoefenen (verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering van gegevens, bezwaar tegen de verwerking, beperking van verwerking of dataportabiliteit) dan kunt u contact opnemen met één van beide organisaties.

Via mail kan u uw vragen sturen naar info@febiac.be of info@renta.be.

Wilt u liever per post contact opnemen, dan kan dat via onderstaande adressen.

FEBIAC V.Z.W
Woluwedal 46 bus 6
1200 Brussel

RENTA V.Z.W
Leuvensesteenweg 369
1932 Zaventem

Denk eraan om voor uw verzoek duidelijk uw (volledige) naam, adres en woonplaats te vermelden en een kopie van een identificatiebewijs mee te sturen. Dit zodat wij met enige zekerheid kunnen vaststellen of de gegevens waar uw verzoek op ziet ook wel echt betrekking hebben op u.

Zet voor de zekerheid op de kopie van uw identificatiebewijs dat u deze aan ons stuurt en maak uw rijksregisternummer en eventuele foto onherkenbaar. De kopie van uw identiteitsbewijs zal slechts verwerkt worden voor uw identificatie in het kader van uw verzoek en zal vervolgens verwijderd worden.

HET VERSTREKKEN VAN PERSOONSGEGEVENS IS NIET VERPLICHT

U bent niet verplicht uw persoonsgegevens bekend te maken op het moment dat u bij ons een product of dienst afneemt. U hebt te allen tijde zelf de keuze of u uw persoonsgegevens wilt invoeren of niet. Echter, om gebruik te kunnen maken van een aantal van onze producten en diensten is het invoeren van persoonsgegevens noodzakelijk.

Wanneer is het verstrekken van gegevens noodzakelijk?

Kiest u er bijvoorbeeld voor de maandelijkse nieuwsbrief van hoezitdat.be te ontvangen, dan hebben we uw gegevens nodig om deze nieuwsbrief naar u te kunnen sturen. Wilt u een account aanmaken om berichten volledig te kunnen lezen, dan hebben we in ieder geval een werkend e-mailadres nodig.

Als u wordt gevraagd om uw gegevens in te voeren, dan wordt aangegeven welke gegevens noodzakelijk zijn om gebruik te kunnen maken van de dienst (en dus moeten worden ingevuld), de overige gegevens zijn daarmee optioneel. Als u deze invult zullen wij deze gegevens gebruiken om onze dienstverlening optimaal aan te passen aan uw interesses en behoeftes. 

RECHTSGRONDEN VOOR HET VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR FEBIAC EN RENTA

Persoonsgegevens mogen alleen verwerkt worden wanneer daar een rechtsgrond voor is. Rechtsgronden waarop Febiac en Renta uw persoonsgegevens kan verwerken zijn de volgende:

 • Toestemming: er is sprake van rechtsgeldige toestemming wanneer u in vrijheid, geïnformeerd en ondubbelzinnig aan ons kenbaar maakt dat u instemt met een specifieke verwerking door Febiac en Renta, zoals wanneer u zich inschrijft voor een e-mailnieuwsbrief.
 • Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst: uw persoonsgegevens kunnen ook door Febiac en Renta verwerkt worden omdat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die u met Febiac en Renta hebt of aangaat, of om op uw verzoek voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te treffen. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan het verwerken van uw e-mailadresgegevens wanneer u ingeschreven bent op de nieuwsbrief van hoezitdat.be.
 • Wettelijke verplichting: in sommige gevallen moeten Febiac en Renta uw persoonsgegevens verwerken om aan een wettelijke verplichting die op Febiac en Renta rust te voldoen.
 • Gerechtvaardigd belang: Febiac en Renta kunnen uw gegevens ook verwerken wanneer dit noodzakelijk is voor de behartiging van hun gerechtvaardigde (bedrijfs-)belangen of die van een derde, tenzij uw belangen, grondrechten of fundamentele vrijheden zwaarder dienen te wegen. Bij de vaststelling of verwerking plaats kan vinden op deze rechtsgrond zal dus vooraf een belangenafweging gemaakt worden tussen de belangen van Febiac en Renta (of een derde) en de belangen van betrokkenen. Verwerkingen ten behoeve van fraudepreventie kunnen bijvoorbeeld (wanneer een voorafgaande en zorgvuldige belangenafweging in het voordeel van de bedrijfsbelangen uitpakt) op deze rechtsgrond plaatsvinden.

Verwerking van persoonsgegevens is ook gerechtvaardigd wanneer dit noodzakelijk is om de vitale belangen van een persoon te beschermen (bijvoorbeeld medische gegevens bij een ongeval) of wanneer dit noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van het openbaar gezag dat aan een verwerkingsverantwoordelijke opgedragen is. Hoewel het denkbaar is dat Febiac en Renta in zeer uitzonderlijke gevallen op één van deze laatste rechtsgronden persoonsgegevens zou verwerken, ligt dit niet in de rede.

SOORTEN GEGEVENS

Bij het aanbieden van producten en diensten kunnen Febiac en Renta (persoons)gegevens verwerken van abonnees op hun nieuwsbrieven en van geregistreerden op hun webiste. Per product/dienst verschilt het of, en zo ja, welke (persoons)gegevens Febiac en Renta daarbij kunnen verwerken.

Grofweg zijn er drie manieren waarop Febiac en Renta (persoons)gegevens (kunnen) verzamelen: 

 • Het aanmaken van een account op een (mobiele) website: hierbij worden de persoonsgegevens verwerkt die u zelf bij de aanmaak van de account aan ons verstrekt/waar u ons toegang toe hebt gegeven (bij gebruik van een social login) zoals uw e-mailadres en (gebruikers)naam;
 • Het aanvragen van producten/diensten via onze (mobiele) website (bijvoorbeeld het aanvragen van een e-mail nieuwsbrief): hierbij wordt informatie verwerkt die u zelf via de website aan ons hebt verstrekt, zoals uw e-mailadres;
 • Gebruik van onze (mobiele) website: hierbij wordt informatie verwerkt over uw gebruik van die (mobiele) website, zoals de bezochte pagina’s en websites binnen ons netwerk;

Deze gegevens die wij verwerken lopen dus uiteen van persoonsgegevens, zoals naam, e-mailadres, adres en telefoonnummer (gegevens aan de hand waarvan u direct kunt worden geïdentificeerd) en zoals uw IP-adres (aan de hand waarvan u indirect kunt worden geïdentificeerd), tot informatie die weliswaar betrekking heeft op u, maar aan de hand waarvan u niet direct of indirect kunt worden geïdentificeerd (dit zijn derhalve geen persoonsgegevens). Dit privacy- en cookiebeleid ziet op de wijze waarop wij persoonsgegevens behandelen. 

Worden al deze gegevens bij alle producten en diensten die ik afneem van Febiac en Renta verzameld?

Nee. Bovenstaand is een opsomming van de gegevens die we zouden kunnen verzamelen. Dat houdt echter niet in dat we ze ook overal daadwerkelijk opvragen en opslaan. Zo kan het zijn dat de ene dienst bijvoorbeeld uw e-mailadres nodig heeft, terwijl een andere geen gebruik maakt van uw e-mailadres, maar bijvoorbeeld wel van uw locatie. Abonneert u zich bijvoorbeeld op een e-mail nieuwsbrief, dan hebben wij over het algemeen niet veel meer nodig dan uw e-mailadres en uw naam (om de e-mails eventueel te personaliseren).

Voor wat betreft het verzamelen van gegevens over uw daadwerkelijke gebruik van onze (mobiele) website geldt dit ook.

Ten aanzien van een aantal soorten gegevens wordt hierna een meer uitgebreide toelichting gegeven , te weten gegevens verzameld aan de hand van cookies, hoezitdat.be-account en locatiegegevens. 

Febiac en Renta kunnen uw persoonsgegevens uitwisselen met hun dochtervennootschappen zoals hierboven genoemd onder het kopje ‘Verwerking door Febiac en Renta’.

Wanneer worden mijn gegevens uitgewisseld binnen Febiac en Renta haar dochtervennootschappen?

Alle gegevens met betrekking tot accounts en nieuwsbrieven worden door ons in één systeem opgeslagen. Wanneer u een account heeft en ingeschreven bent op een nieuwsbrief, dan kunnen wij deze verschillende zaken onder één ID-nummer plaatsen (in plaats van dat wij u als verschillende ID-nummers registreren).

Online houden we uw gebruik van onze online diensten bij door middel van (een) cookie(s).

DOELEINDEN VERWERKING

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden, onder meer via de door ons geëxploiteerde (mobiele) website: 

 • voor de totstandkoming en uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
 • om u de overeengekomen diensten en/of informatie aan te bieden en deze aan te passen aan uw behoeften en wensen;
 • om gericht aanbiedingen te doen, bijv. via e-mail;
 • om u een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie, service bericht of andere elektronische boodschap toe te sturen;
 • om onze (mobiele) website en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te optimaliseren en te beveiligen en om fraude tegen te gaan;
 • om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving en voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van (accountants) controle;
 • om marktonderzoek uit te voeren en managementinformatie samen te stellen ten behoeve van product- en dienstontwikkeling en voor het bepalen van de (algemene) strategie;

Hierbij geldt dat niet alle gegevens altijd voor dezelfde doeleinden worden verwerkt. Sommige gegevens worden bijvoorbeeld alleen bewaard ten behoeve van het leveren van de gevraagde dienst, terwijl andere gegevens én voor het analyseren en verbeteren van het gebruik van onze websites én voor het doen van een gericht aanbod kunnen worden gebruikt.

Wij bewaren uw persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

Toelichting termijn gebruik van gegevens.

In beginsel houden wij voor het gebruik van de gegevens die wij verwerken een termijn aan van tien jaar na einde van de klantrelatie. Ontvangt u bijvoorbeeld e-mails met acties en aanbieding van Febiac en Renta omdat u zich hiervoor hebt aangemeld, dan blijft u deze ontvangen totdat u zich hiervoor afmeldt.

Meer in het algemeen bewaren wij gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze verkregen zijn.

DELEN EN BEKENDMAKEN VAN PERSOONSGEGEVENS 

Wij kunnen persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, uitwisselen met de hierboven onder het kopje ‘Verwerking door Febiac en Renta’ genoemde dochtervennootschappen. Zie voor een nadere toelichting hierboven onder ‘Soorten gegevens’. Als u hiertegen bezwaar hebt kunt u dit kenbaar maken door gebruik te maken van de informatie die uterug kan vinden onder het kopje ‘Contact’.

HOEZITDAT.BE-ACCOUNT

Daar waar wij op onze website functionaliteiten aanbieden waarvoor het gebruik van een inlog noodzakelijk is, hanteren wij één uniforme inlog. De hoezitdat.be-account stelt ons in de gelegenheid om (op het moment dat u zowel op uw mobiel en/of tablet als op uw computer inlogt met dezelfde account) uw mobiel/tablet en desktop aan één gebruiker toe te wijzen. Wij kunnen in dat geval de eventuele cookie die wij op uw mobiel gebruiken koppelen aan de cookie die wij op desktop gebruiken om uw gebruik van onze website(s) bij te houden.

COOKIES

Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer/mobiel/tablet. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die daar op staan niet beschadigen. Zowel wij als tussenpartijen kunnen gebruik maken van cookies op onze website. Hieronder volgt een overzicht van de cookies die wij zelf kunnen gebruiken.

Aan de hand van cookies kunt u op onze websites worden herkend als u deze opnieuw bezoekt. Wij gebruiken cookies bijvoorbeeld om:

 • voor statistische doeleinden. Onder meer om te kunnen zien hoe vaak een website wordt bezocht, via welke website(s) bezoekers op onze website(s) terecht zijn gekomen en welke pagina’s op een website worden bezocht;

Technische uitleg van de hiertoe gebruikte cookies.

Wij maken daarbij gebruik van sessie cookies, en unique-id cookies (korte en lange levensduur).

Sessie-cookies: deze worden automatisch verwijderd op het moment dat u uw internetbrowser afsluit.

Unique-id cookies (lange levensduur): deze worden gebruikt om een internetgebruiker te herkennen als een unieke bezoeker. Deze cookie heeft op onze website een levensduur van één jaar, wat betekent dat deze automatisch verdwijnt zodra u langer dan één jaar geen van onze websites bezoekt. Dit is met name voor statistische doeleinden van belang: zo kunnen wij bijvoorbeeld over langere perioden zien hoeveel individuele bezoekers een website hebben bezocht.

Unique-id cookies (tijdelijk): deze tijdelijke cookies registreren uw surfgedrag op onze website gedurende maximaal negentig dagen. Wanneer u voor de eenennegentigste dag contact maakt met onze website, verdwijnen de gegevens van dag één uit de cookie. De informatie die via deze cookies wordt verkregen, wordt 180 dagen na uw laatste bezoek automatisch verwijderd. 

Als u via uw browserinstellingen cookies hebt uitgeschakeld, bestaat de kans dat bepaalde functies niet werken of dat u van bepaalde diensten geen gebruik kunt maken. In ieder geval zult u dan op elke pagina de cookie informatiebalk te zien krijgen aangezien onze websites dan niet (in een cookie) kunnen opslaan dat u de website al eerder hebt bezocht en mogelijk zelfs al een keuze hebt gemaakt tussen wel/niet accepteren van cookies.

Zoals reeds eerder vermeld kunnen wij persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, uitwisselen met groepsmaatschappijen. Dat betreft dus ook via cookies verzamelde surfgegevens.

DOORGIFTE DERDE LANDEN

Wanneer wij persoonsgegevens doorgeven aan derden waardoor de persoonsgegevens verwerkt worden in landen buiten de Europese Economische Ruimte, zorgen we ervoor dat de gegevens worden doorgegeven en verwerkt op een wijze zoals is toegestaan op grond van toepasselijke privacywetgeving.

BEVEILIGING

Wij handhaven te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek passend is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. Denk hierbij aan zowel technische- als organisatorische maatregelen (zoals encryptie van gegevens, toegangscontrole tot onze locaties, en beperkte groep van medewerkers die toegang hebben tot de gegevens, pseudonimisering van gegevens, anonimisering van gegevens, enzovoorts).

KINDEREN JONGER DAN 16 JAAR

Nog geen 16 jaar? Vraag dan je ouders om toestemming om onze producten en diensten te gebruiken. Laat ze dit privacy- en cookiebeleid lezen.

BEZWAAR, INZAGE, WIJZIGING, OVERDRAAGBAARHEID, VERWIJDERING EN BEPERKING VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij zijn van mening dat het belangrijk is om transparant te zijn over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. Met dit privacy- en cookiebeleid proberen we u duidelijkheid en transparantie te bieden. Hebt u desondanks nog vragen over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, neem dan contact met ons op volgens de gegevens die u kan terugvinden onder het kopje ‘contact’.

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebt u als betrokkene bepaalde rechten jegens Febiac en Renta als verwerkingsverantwoordelijke. U kunt uw rechten op een gemakkelijke wijze uitoefenen door contact met ons op te nemen volgens de gegevens die u kan terugvinden onder het kopje ‘contact’. Voordat wij uw verzoek waar mogelijk inwilligen, zullen wij u vragen om u te legitimeren door middel van een geldig identiteitsbewijs of door in te loggen op uw account, om zeker te stellen dat het verzoek daadwerkelijk door u gedaan wordt. Een kopie van uw identiteitsbewijs zullen wij slechts gebruiken om u te identificeren in het kader van uw verzoek. 

U hebt de volgende rechten: 

 • Recht op inzage: u heeft recht op kosteloze inzage in of en zo ja welke persoonsgegevens wij van u verwerken. 
 • Recht op rectificatie: Indien de persoonsgegevens die wij over u bewaren onjuist of onvolledig zijn, kunt u ons vragen uw persoonsgegevens aan te vullen of te corrigeren.
 • Recht op gegevenswissing: u hebt het recht om wissing van uw persoonsgegevens wanneer (i) de gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij verzameld zijn, (ii) u uw toestemming voor de verwerking intrekt (en er geen andere rechtsgrond voor de verwerking is), (iii) u (gegrond) bezwaar maakt tegen de verwerking, (iv) de persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn, (v) dit op grond van een wettelijke bepaling vereist is of (vi) de persoonsgegevens verzameld zijn in het kader van een zogenaamde dienst van de informatiemaatschappij. In sommige gevallen is het niet mogelijk om uw persoonsgegevens te wissen, bijvoorbeeld wanneer er een wettelijke plicht voor Febiac en Renta geldt om de gegevens te bewaren, wanneer de gegevens nodig zijn om uitvoering te kunnen geven aan een overeenkomst met u (bijvoorbeeld het bezorgen van een nieuwsbrief) of wanneer het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie in een concreet geval zwaarder zou moeten wegen. 
 • Recht op beperking van de verwerking: u heeft het recht om een beperking te vragen voor de verwerking van uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld, terwijl de juistheid van uw persoonsgegevens wordt gecontroleerd).
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens (“dataportabiliteit”): onder bepaalde voorwaarden heeft u het recht om uw persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat en om uw persoonsgegevens door te geven aan een derde partij naar keuze.
 • Bezwaar tegen verwerking: u heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen. In dat geval zal een belangenafweging plaatsvinden met inachtneming van uw specifieke situatie.
 • Verder heeft u ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij Febiac en Renta.

Ook kunt u doorgeven dat u niet langer prijs stelt op het verstrekken van uw persoonsgegevens aan groepsmaatschappijen of aan derden, of het per e-mail of post ontvangen van informatie en aanbiedingen.

Welke gegevens meesturen bij vragen over uw gegevens?

Vermeld in het bericht in ieder geval uw volledige naam, adres en woonplaats en voeg een kopie van een identificatiebewijs bij zodat wij zeker weten dat de informatie die u opvraagt of het verzoek dat u doet ook daadwerkelijk op u betrekking heeft en dus naar de juiste persoon wordt gestuurd of op verzoek van de betrokkene zelf bijvoorbeeld verwijderd of gecorrigeerd wordt. Zet voor de zekerheid op de kopie van uw identificatiebewijs dat u deze aan ons stuurt en maak uw rijksregisternummer en eventuele foto onherkenbaar. Als wij niet of niet volledig kunnen vaststellen op welke persoonsgegevens uw verzoek betrekking heeft, kunnen we u vragen om uw verzoek (nader) te specificeren. We schorten de uitvoering van uw verzoek op totdat u ons de (nadere) specificatie hebt verstrekt. Na uitvoering van uw verzoek sturen we u altijd een bevestigingsbericht. 

Zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw verzoek daartoe zullen wij u berichten of en hoe, en zo niet waarom niet, wij uw verzoek inwilligen. 

Wij zullen alle redelijke en praktische inspanningen leveren bij de behandeling van uw verzoek, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en professionele normen.

Waarom wordt een verzoek geweigerd?

Niet elk verzoek zal worden gehonoreerd. Een verzoek dat ziet op persoonsgegevens die niet (alleen) betrekking hebben op u zal worden geweigerd. Een verzoek om gegevens aan te passen waaruit niet volgt dat de gegevens feitelijk onjuist waren, of waaruit niet volgt dat de gevraagde wijziging de gegevens feitelijk juist maakt, zal niet worden gehonoreerd. Ook niet elk verzoek tot verwijdering van gegevens zullen wij volledig honoreren. In sommige gevallen zijn wij op basis van de wet gehouden bepaalde gegevens te blijven bewaren (bijvoorbeeld op grond van fiscale wetgeving). 

WIJZIGEN VAN HET PRIVACY- EN COOKIEBELEID

Dit privacy- en cookiebeleid kan worden gewijzigd. Bekijk deze pagina daarom regelmatig om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd. Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen zullen we voor een meer opvallende kennisgeving zorgdragen, bijvoorbeeld via onze website of per e-mail.

Dit privacy- en cookiebeleid is laatst gewijzigd op 14 januari 2019.