Hoe zit dat
nu met het
MILIEU?

Welke impact heeft verkeer op luchtkwaliteit?

De brandstofkeuze, rijstijl en vlotheid van het verkeer beïnvloeden de uitstoot van schadelijke stoffen, maar technologische vernieuwingen dringt dit steeds verder terug.

De meeste voertuigen gebruiken fossiele brandstoffen. Bij de verbranding daarvan wordt het broeikasgas CO2 geproduceerd en komen schadelijke stoffen vrij, zoals fijn stof en stikstofoxides (NOx). Hoeveel een voertuig uitstoot, hangt af van diverse factoren, zoals het gewicht, de stroomlijn, de snelheid, de motortemperatuur, de omgevingstemperatuur en de technologie van het voertuig.
Vlot verkeer is zuiniger en schoner dan stop-en-go, en verder heeft ook de rijstijl van de chauffeur zeer veel invloed, niet enkel op het brandstofverbruik, maar ook op de emissies.
Wat het allerbelangrijkste is: de technologische ontwikkelingen in de automobielsector maken dat de concentraties van verontreinigende stoffen afkomstig van het wegverkeer al vele jaren sterk dalen. Betere motoren, performante roetfilters en katalysatoren verminderen de productie van schadelijke stoffen of zetten ze via een chemische reactie om in onschadelijke stoffen.

Andere vragen over het milieu